آموزش حسابداری نیاز

بخشی از آموزش اظهارنامه مالیاتی و ارزش افزوده

 

 این ویدئو بخشی  آموزش مباحث مالیاتی می‌باشد که توسط دکتر ساسان مهرانی و آقای حسین علیزاده تدریس شده است.