آموزش حسابداری نیاز

بخشی از آموزش حسابداری صنعتی

 

این ویدئو بخشی از ۹ ساعت فیلم آموزش حسابداری صنعتی می‌باشد که توسط آقای دکتر ساسان مهرانی تدریس شده است.