آموزش حسابداری نیاز

بخشی از آموزش حقوق و دستمزد

.

این ویدئو بخشی فیلم آموزش حقوق و دستمزد می‌باشد که توسط آقای حسین علیزاده تدریس شده است.