حسابداری نیاز

نحوه ارسال لیست مالیات حقوق ۱۴۰۱

مالیات حقوق

یکی از انواع مالیات هایی که ما موظف به پرداخت آن هستیم و در کشور ایران از مردم اخذ می شود، مالیات حقوق می باشد. در واقع این مالیات برای توزیع عادلانه درآمد مورد استفاده بوده و در نظام مالیاتی کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در ابتدا باید گفت که مالیات حقوق به عنوان یک نوع مالیات مستقیم شناخته می شود و بر اساس نسبت خاصی از درآمد شخصی از افراد دریافت می شود.

بر اساس ماده یکم قانون مالیات های مستقیم، می توان گفت که تمامی افراد حقیقی و حقوقی که در حال حاضر در کشور در حال کسب درآمد از طریق فعالیت های خدماتی، اقتصادی و غیره می باشند، باید مالیات پرداخت کنند و این مالیات بر اساس فاکتورهایی مانند حجم کار، کارایی، سهولت درآمد زایی و همچنین ثبات مال وصول شده تعیین می شود.

  • آیا واحد حسابداری باید مالیات حقوق را محاسبه کند؟

بر اساس ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم که تصویب شده است، مالیات حقوق به عنوان یکی از انواع مالیات تکلیفی شناخته می شو که کارفرما باید پرداخت کند و از این روی باید در جواب به سوال مطرح شده بگوییم که پرداخت مالیات حقوق بر عهده حسابداری یک مجموعه می باشد.

از این روی وظیفه محاسبه لیست و ارسال آن بر عهده واحد حسابداری در یک بنگاه اقتصادی به شمار می رود. به منظور پرداخت مالیات حقوق توسط واحد حسابداری، باید گفت که سامانه پرداخت مالیات بر حقوق راه اندازی شده است و این سامانه که از سوی سازمان مالیاتی در دسترس شرکت ها می باشد، ورود اطلاعات پرداخت کنندگان، میزان حقوق و مزایای پرداختی را شامل می شود تا مالیات مرتبط با آن ها را محاسبه کرده و در نهایت واحد حسابداری بتواند به سادگی نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.


acc این ویدئو بخشی از ۵۰ ساعت فیلم آموزش صفر تا صد حسابداری است.


با توجه به این مسئله شما به عنوان یک حسابدار باید توانایی کار با سامانه مالیات بر حقوق را داشته باشید و همچنین در خصوص قوانین این مالیات اطلاعات لازم را به دست بیاورید تا در نهایت بتوانید بدون مشکل نسبت به پرداخت مالیات بر حقوق اقدام کنید.

  • چه زمانی باید لیست مالیات بر حقوق ارسال شود؟

هر واحد حسابداری ملزم است که لیست مالیات بر حقوق را تهیه کرده و هر ماه به اداره مالیات تحویل دهند. در واقع باید گفت که در صورتی که یک کارفرما بیشتر از یک ماه تعلل در پرداخت مالیات بر حقوق کارکنان خود را داشته باشد، ممکن است که شامل جریمه های مربوط به دیرکرد پرداخت شود.

لازم به ذکر است که مبلغ مالیات بر حقوق باید از مبلغ حقوق کارکنان کاسته شود. همچنین باید در نظر داشته باشید که طبق قانون جدید، نهایت مهلتی که برای ارسال لیست مالیات بر حقوق باید در نظر داشته باشیم، آخرین روز ماه پس از پرداخت حقوق می باشد.

در کنار تمامی این مسائل شاید برای شما به عنوان یک کارمند حسابداری این سوال پیش آمده باشد که آیا مالیات بر حقوق نیز مانند سایر انواع مالیات شامل معافیت می شود یا خیر؟ این سوالی است که در ادامه به آن پاسخ خواهیم داد.

پرداخت هزینه مالیات حقوق
  • چگونه مالیات حقوق را محاسبه و ثبت نمائیم ؟

سقف معافیت حقوق همه ساله از سوی سازمان امور مالیاتی تعیین و اعلام می شود که گاهی تعیین سقف معافیت بصورت پلکانی و گاهی هم بصورت غیرپلکانی و ثابت انجام می شود .

  • مثال اول روش پلکانی :

مجموع درآمد حقوق یک نفر در ماه ۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است که اگر تا سقف ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال معاف از مالیات باشد و مازاد آن تا مبلغ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ۱۰ درصد مالیات تعیین گردد و مازاد۱۵۰ میلیون ریال تا سقف مبلغ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ۱۵ درصد مالیات تعیین گردد به روش زیر محاسبه خواهد شد.

(معافیت درماه ) ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال – ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال = ۹۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال ( مازاد تا ۱۵۰ میلیون ریال )

( مجموع درآمد در ماه ) ۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال – ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال = ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ( مازاد تا ۲۵۰ میلیون ریال )

(مازاد تا ۱۵۰ میلیون ریال در ماه ) ۹۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال * ۱۰% = ۹،۴۰۰،۰۰۰ ریال

(مازاد تا ۲۵۰ میلیون ریال درماه) ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال * ۱۵% = ۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال

مبلغ ۹،۴۰۰،۰۰۰ ریال + ۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال= ۱۸،۴۰۰،۰۰۰ ریال ( مالیات قابل پرداخت )

  • مثال دوم روش غیر پلکانی و تعیین سقف ثابت :

مثال قبلی را اگر فقط با تعیین سقف معافیت مبلغ  ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال بصورت ثابت مشخص کنیم و مازاد آن تا الباقی مجموع درآمد مشمول مالیات ۱۰ درصد در نظر بگیریم بشرح زیر خواهد بود.

( مجموع درآمد در ماه ) ۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال – (معافیت در ماه ) ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال = ۱۵۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال ( مازاد مشمول مالیات )

( مازاد مشمول مالیات ) ۱۵۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال * ۱۰% = ۱۵،۴۰۰،۰۰۰ ریال ( مالیات قابل پرداخت )

  • ثبت رویداد مالی برای مالیات حقوق

برای مثال اول:

هزینه حقوق و مزایای کارکنان   ۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

هزینه بیمه سهم کارفرما۲۳%   ۴۸،۳۰۰،۰۰۰ ریال

                             مالیات پرداختنی       ۱۸،۴۰۰،۰۰۰ ریال

                             بیمه پرداختنی۳۰%      ۶۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال

                             حقوق پرداختنی          ۱۷۶،۹۰۰،۰۰۰ ریال

برای مثال دوم :

هزینه حقوق و مزایای کارکنان   ۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

هزینه بیمه سهم کارفرما۲۳%   ۴۸،۳۰۰،۰۰۰ ریال

                            مالیات پرداختنی      ۱۵،۴۰۰،۰۰۰ ریال

                            بیمه پرداختنی ۳۰%    ۶۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال

                            حقوق پرداختنی        ۱۷۹،۹۰۰،۰۰۰ ریال

  • چه کسانی مشمول پرداخت مالیات بر حقوق می باشند؟

یکی دیگر از نکاتی که افراد شاغل در بخش حسابداری باید در نظر داشته باشند آن است که کلیه حقوق بگیران و مزد بگیران به نسبت حقوقی که دریافت می کنند باید مالیات پرداخت کنند. در کنار این مسئله باید یادآور شد که کسبه، اصناف و همچنین صنعتگران در کنار بازرگانان و کسانی که از این راه کسب درآمد می کنند نیز مشمول پرداخت مالیات بر درآمد خواهد بود.

در کنار این مسئله باید در نظر داشته باشیم که شرکت ها مکلف هستند که مالیات بر حقوق را از حقوق کارمندان خود کسر کرده و سپس لیست را برای اداره مالیات بر اساس سیستم طراحی شده (سامانه مالیات بر حقوق) ارسال کنند که این کار از جمله وظایف حسابداری به شمار می رود. با ما در ادامه همراه باشید تا در خصوص این روش بیشتر با شما صحبت کنیم.

  • نتیجه گیری :

ارسال لیست مالیات بر حقوق یکی از وظایف مهم بخش حسابداری به شمار می رود و با توجه به این که قوانین مربوط به این موضوع هر سال در حال تغییر می باشد، از این روی باید همواره واحد حسابداری دقت بسیار زیادی را در این خصوص داشته باشد. در دوره آموزش حسابداری بازار کار می تواند به شما کمک کند تا در کوتاه ترین زمان آمادگی های لازم را در این خصوص داشته باشید.


 

اگر قصد یادگیری حسابداری از پایه تا پیشرفته را دارید با انتخاب پکیج جامع آموزش صفر تا صد حسابداری ویژه بازار کار تمام تکنیک‌ها و مهارت‌های کلیدی که لازم است برای ورود به این حرفه بیاموزید را بصورت یکجا در اختیار شما قرار خواهیم داد. acc

 

خبرنامه

در حال بررسی اطلاعات...

از عضویت شما در خبرنامه سپاس گزاریم.

مقالات مرتبط Simmilar Blog
۱۴ آذر ۱۴۰۱
آموزش حسابداری مالیات حقوق

به عنوان یک مدیر کسب‌وکار، شما مالیات بر درآمدی که سازمان شما بدست آورده است را پرداخت می‌کنید. اما

۰۹ آذر ۱۴۰۱
آموزش حسابداری صنعتی

هزینه حقوق جزو جدانشدنی هر بنگاه اقتصادی است به همین منظور بخشی از دوره های حسابداری به حسابداری حقو

۰۵ آذر ۱۴۰۱
قوانین مرخصی در قانون کار

مرخصی جزو حقوق بارز پرسنل در هر کسب و کاری محسوب می شود اما قبل از اینکه به قوانین مرخصی در قانون کا

پکیج های حسابداری حرفه ای
پکیج های حسابداری مقدماتی
پکیج های حسابداری و مالیاتی
پکیج های حسابداری و مالیاتی

x
x