حسابداری نیاز

نکاتی درباره حسابداری بیمه

انواع درآمد در حسابداری

شاید به عنوان حسابدار شرکت بیمه، هیچ‌کس بهتر از شما اهمیت حفاظت از دارایی‌ها را درک نکند. وقتی بحث از دارایی مشتریان می‌شود، این شرکت شماست که آن‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد.

این دارایی می‌تواند وسایل نقلیه، خانه، کسب ‌و کار، دارایی، اعضای خانواده و هر جنبه‌ی مهم دیگری از زندگی باشد. شرکت بیمه هم با حسابداری دقیق و درست، خود را بیمه می‌کند. با تضمین انجام درست امور مالی و روش‌های درست حسابداری و دفترداری شرکت بیمه‌ی خود را از فاجعه‌ی احتمالی محافظت می‌کند. در این مقاله به بررسی نکاتی درباره‌ی حسابداری بیمه می‌پردازیم.

 • اهمیت دانش و آموزش حسابداری بیمه حسابدار

 • ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻫﺰینه‌ها و درآﻣﺪﻫﺎ
 • صدور بیمه‌نامه
 • ﻣﺨﺎرج تحصیل ﺑﻴﻤﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ
 • هزینه خسارت
 • دستور پرداخت هزینه خسارت

اهمیت دانش حسابداری بیمه : ﺻﻮرت‌ﻫﺎی ﻣﺎلی در حسابداری بیمه ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴه هنگامی ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲشود ﻛﻪ در تنظﻴﻢ آن‌ها ﺿـﻤﻦ رﻋﺎﻳـﺖ اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری به مقررات حاکم بر فعالیت‌ها ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ نیز ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.

ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و آموزش حسابداری بیمه، ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ عملیات ﻣﺆﺳﺴﻪ، ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣﺪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز با این نوع زمینه آﺷـﻨﺎیی داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ برای آﺷﻨﺎیی با حسابداری بیمه، حسابدار ﺑﺎﻳﺪ در وﻫﻠﻪ‌ی اول ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن و ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺷﺮﻛﺖ‌ﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ، ﺑﺎ اﻧﻮاع فعالیت‌های آن‌ها نیز آشنایی کامل داشته باشد.

اﻫﻤﻴﺘﻲ که ﺣﺴﺎﺑﺪاری بیمه در شرکت‌های بیمه دارد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع فعالیت و ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدی ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤـﻪ و اﺳﺘﻔﺎده‌ی زﻳﺎد از نتاﻳﺞ ﻣﺎلی ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ‌ای در اﺗﺨﺎذ تصمیم و تعیین ﺧـﻂ ﻣﺸـی آﺗـی ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ اﺳﺖ. حسابداری شرکت‌های تجاری و کسب‌وکار در ﻫﻤﺎن ﺣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫـﺮ ﻛـﺲ باید حساب دارایی، ﺑﺪهی، درآﻣﺪ و هزﻳﻨﻪ را داﺷﺘﻪ باشد؛ اﻣﺎ در ﺑﻴﻤﻪ چنین نیست.

ﺑﻴﻤﻪ‌ﮔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺴـﺎب ﺗﻌـﺪاد زیادی بیمه‌گذار و بیمه شده را ﻧﮕﻪ دارد و همیشه در وضعی ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺟـﻮاب ﺳـﺆاﻻت اﻋﻀﺎی اﻳﻦ ﺗﻌﺎونی را بدهد. در ﺷﺮﻛﺖ‌ﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻧﺤﻮه‌ی نگهداری ﺣﺴﺎب ﺗﻨﻬﺎ وسیله‌ی ﻗﺎﺑﻞ‌اطمینان است و ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪار ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ شرکت‌ها را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳﺎﻳﺮ شرکت‌ها متمایز کرده و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌کند.

 

آموزش حسابداری بیمه

 

 • ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻫﺰینه‌ها و درآﻣﺪﻫﺎ

برای تشخیص هزﻳﻨﻪﻫﺎی ﻫﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ، باید با فعالیت‌های اصلی و ﻓﺮعی آن آشنایی داشت. ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ نیز با هدف اراﺋـﻪ‌ی ﺧـﺪﻣﺎت بیمه‌ای مثل ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎلی ﺑﻴﻤﻪﮔﺬاران در ازای درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ بیمه، ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه‌اﻧﺪ.

اﻳـﻦ ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪای ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، به ﻣﻨﻈﻮر واگذاری ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد و اراﺋﻪ‌ی ﭘﻮﺷـﺶﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧﻄﺮات ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻣﺮ بیمه‌های اتکایی نیز می‌پردازند. در این بخش به توضیح برخی از هزینه‌های شرکتهای بیمه خواهیم پرداخت:

 1. هزینه صدور
 2. هزینه بیمه
 3. هزینه بیمه اضافی
 4. هزینه بیمه برگشتی
 5. هزینه بیمه عاید نشده و ذخیره حق بیمه
 6. هزینه بیمه مازاد
 7. هزینه بیمه شده (در بیمه اموال)
 8. هزینه خسارت
 9. هزینه‌های بیمه ای (عملیاتی)
 10. هزینه های کارشناسی بیمه
 11. هزینه خسارت
 12. هزینه خسارت واقع شده
 13. هزینه خسارت واقع شده اما پرداخت نشده
 14. هزینه خسارات معوق
 15. هزینه ذخیره خسارت معوق
 16. هزینه استهلاک
 • صدور بیمه‌نامه

ﺷﺮﻛﺖ‌ﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ، ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را در ﻳﻜﻲ ﺣﺎﻟﺖ‌های تمام ﻧﻘﺪی، نقد و اﻗﺴـﺎط و ﺗﻤـﺎم اﻗﺴـﺎط ﺻـﺎدر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ بیمهﻧﺎﻣﻪ‌ی صادره ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﺻﺪور، تمام نقدی ﺑﺎﺷﺪ، بیمه‌گذار باید حق بیمه را به صورت ﻧﻘﺪ ﺑﭙﺮدازد. در این‌صورت ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺪﻫﻜﺎر و ﺣﺴﺎب ﺣﻖ بیمه‌ی ﺻﺎدره ﺑﺴـﺘﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲﺷﻮد.

در ﺻﻮرﺗﻲ که در بیمه‌نامه‌ی ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﺻﺪور، بیمه‌گذار ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺸـی از ﺣـﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ و بخشی بصورت اقساط ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺒﻠﻎ نقدی و ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﻬﺪ ﺷـﺪه بصورت اقساط، به ترتیب حساب بانک و حساب‌های بدهکاران بیمه با دریافت اﺳﻨﺎد ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺑﺪﻫﻜﺎر و ﺣﺴﺎب ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺻﺎدره ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎر می‌ﺷﻮد.

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ بیمه‌گر، بیمهﮔﺬار ﻫﻤﻪ‌ی ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻖ بیمه را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺴـﺎط ﭘﺮداﺧـﺖ ﻛﻨـﺪ، ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺪﻫﻜﺎران بیمه با دریافت اﺳﻨﺎد ﻳﺎفتنی، ﺑﺪﻫﻜﺎر و ﺣﺴـﺎب حق بیمه ﺻﺎدره ﺑﻪ ﻫﻤﺎن مبلغ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎر ﺧﻮاﻫﺪ شد.

انجام ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری بیمه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ بیمه‌نامه‌های صادره و ﺷﺮﻛﺖ‌های ﺑﻴﻤﻪ بر اساس نوع سیستم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺻﺪور بیمهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﺲ از ﺻﺪور و یا به صورت همزﻣﺎن و ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت واﺣﺪ ﺻﺪور ﺑﻪ واﺣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری بیمه اﻧﺠﺎم گیرد.

 

آموزش حسابداری از پایه

 

 • ﻣﺨﺎرج تحصیل ﺑﻴﻤﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ

در هنگام آموزش حسابداری بیمه در می‌یابید که ﻣﺨﺎرج ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ، ﺷﺎﻣﻞ مخارجی است که بیمه‌گر در ﻗﺒﺎل ﺻﺪور، تحصیل ﻳـﺎ ﺗﻤﺪﻳـﺪ ﺑﻴﻤـﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫای ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣـﻲﺷـﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻛـﺎرﻣﺰد و ﺣـﻖاﻟﻌﻤـﻞ ﭘﺮداﺧﺘـﻲ ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎن  و ﻛﺎرﮔﺰاران ﺑﻴﻤﻪ، ﻣﺨﺎرج ﺻﺪور بیمه‌نامه، ﻫﺰینهﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ارزﻳﺎﺑﻲ خطر یا هزینه، ﺳﻮاﺑﻖ بیمه‌نامه‌ها و ﻣﺨﺎرج وﺻﻮل حق بیمه. طبق استاندارد ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﻣﺨﺎرج تحصیل بیمه‌نامه باید به ﻣﺤﺾ وﻗﻮع ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دوره هزینه ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد و ﺷﺮﻛﺖ  بیمه ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ دوره‌ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ بعدی نیست.

 • هزینه خسارت

مهمﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ شرکت‌های بیمه از ﻣﺤﻞ ﺻﺪور بیمه‌نامه و دریافت ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ اﺳﺖ. در مقابل، مهمﺗﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ‌ای ﻛﻪ در اﺛﺮ وﻗﻮع ﺣﻮادث ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ بیمهﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺻﺎدره، ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد، ﻫﺰﻳﻨه‌ی ﺧﺴﺎرت است.

در حسابداری بیمه، هزینه‌ی وقوع حوادث مورد بیمه (هزینه خسارت)، مهم‌ترین هزینه‌ی شرکت‌های بیمه‌ای است. هزینه خسارت واقع شده جمع تمامی خسارت پرداخت شده در طی دوره به همراه هزینه‌های رسیدگی به این خسارت پس از تعدیل لازم در مورد ذخیره‌ی انتظارات معوق ابتدا و انتهای دوره است.

 • دستور پرداخت هزینه خسارت

هنگام وقوع خسارت و پس از تعیین شدن مبلغ هزینه خسارت، دستور پرداخت صادر می‌شود. پس از دریافت دستور پرداخت توسط واحد حسابداری بیمه، مبلغ خسارت پرداخت و همزمان سند پرداخت ثبت می‌شود. در سند مذکور، خسارت پرداختی بدهکار و حساب بانک بستانکار می‌شود.

بخش حسابداری شرکت‌های بیمه از اهمیت زیادی برخوردار است و شرکت‌ها با عملیات‌های حسابداری مختلفی سروکار دارند. بنابراین، مدیریت منابع انسانی باید افرادی که مهارت و تجربه‌ی کافی در این زمینه دارند و دوره‌های آموزش حسابداری بیمه نظری و کاربردی را طی کرده‌اند، استخدام کند.

 • استاندارد ۲۸ حسابداری :

هدف از این استاندارد تجویز روش‌هاى حسابدارى براى حق‌بیمه، خسارت و مخارج تحصیل بیمه‌هاى عمومى مستقیم و اتکایى و همچنین افشاى اطلاعات این نوع فعالیتها در صورت‌هاى مالى شرکت‌ها و مؤسسات بیمه است. الزامات سایر استانداردهای حسابداری درصورتی برای فعالیت‌های بیمه عمومی کاربرد دارد که توسط این استاندارد جایگزین نشده باشد.اگر قصد یادگیری حسابداری از پایه تا پیشرفته را دارید با انتخاب پکیج جامع آموزش صفر تا صد حسابداری ویژه بازار کار تمام تکنیک‌ها و مهارت‌های کلیدی که لازم است برای ورود به این حرفه بیاموزید را بصورت یکجا در اختیار شما قرار خواهیم داد.

acc

.

خبرنامه

در حال بررسی اطلاعات...

از عضویت شما در خبرنامه سپاس گزاریم.

مقالات مرتبط Simmilar Blog
۰۲ بهمن ۱۴۰۲
حسابداری چیست و چگونه حسابدار شویم؟

هم اکنون بازار کار حسابداری به شدت نیازمند حسابداران ماهر، با تجربه و مسئول است. چنانچه یک حسابدار ب

۲۶ آذر ۱۴۰۱
حسابداران پر درآمد چگونه پروژه می گیرند

در فضای انجام کار حسابداری آموخته‌های آکادمیک و تئوری لازم است ولی کافی نیست، به همین منظور توصیه می

۱۶ آبان ۱۴۰۱
درآمد خالص همان سود است؟

تعدادی از عبارات بکار رفته در امورمالی کسب‌‌وکار دارای معانی متفاوت و یا حتی شناوری در استفاده روزمر

پکیج های حسابداری حرفه ای
پکیج های حسابداری مقدماتی
پکیج های حسابداری حرفه ای
پکیج های حسابداری حرفه ای

x
x